Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności

dofinansowanie-na-rozpoczecie-dzialanosci-godpodarczejMyślisz o rozpoczęciu działalności gospodarczej? Chcesz być sama sobie szefem i realizować swoje cele, ale brakuje Ci środków na start? Chcesz otrzymać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej? Zastanawiasz się, jak to obecnie wygląda i czy kwalifikujesz się do otrzymania tego świadczenia? Jak dużo możesz otrzymać i skąd? To opiszę dokładnie w poniższym artykule.Z jakich dofinansowań możesz skorzystać?

Dofinansowanie z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Form dofinansowania na rozpoczęcie działalności jest wiele, szczególnie teraz na początku roku, gdy ruszają różne programy wspomagające Start-upy. Zacznijmy od najpopularniejszego dofinansowania, jest nim Dofinansowanie z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Środki dostaniesz stosunkowo szybko, gdyż decyzję możesz otrzymać już po około 30-40 dniach. Wysokość dofinansowania to kolejny plus, gdyż może wynieść nawet 40 tysięcy złotych. O to dofinansowanie mogą się starać wyłącznie osoby zarejestrowane jako bezrobotne w powiatowym Urzędzie Pracy.


O przyznanie dofinansowania możesz się ubiegać, jeśli spełnisz określone wymagania:

 • złożysz kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek
 • w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania nie odmówiłaś bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy, nie przerwałaś szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja,
 • nie otrzymałaś bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub z innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, działalności gospodarczej, chyba, że;
  • zakończyłaś działalność gospodarczą w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku,
  • nie byłaś w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku karana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • złożysz oświadczenie, że zobowiązujesz się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia oraz niezawieszania jej wykonywania łącznie na okres dłuższy niż 6 miesięcy,
 • nie posiadasz wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, chyba, że zakończyłaś działalność gospodarczą w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku,
 • nie byłaś w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku karana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 – Kodeks Karny,
 • planujesz rozpocząć działalność gospodarczą niestanowiącą przejęcia innej działalności gospodarczej, istniejącej na dzień złożenia wniosku przez wnioskodawcę,
 • nie jesteś dłużnikiem Funduszu Pracy,
 • nie złożyłaś wniosku o przyznanie dofinansowania lub wniosku o przyznanie środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej do innego starosty,
 • złożysz oświadczenie, że w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej nie podejmiesz zatrudnienia.


Na co możesz przeznaczyć otrzymane środki?

 • zakup wyposażenia, tj. maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia planowanej działalności,
 • adaptację lub remont pomieszczeń do 20% wnioskowanych środków Funduszu Pracy, za wyjątkiem pomieszczeń mieszkalnych,
 • koszty reklamy z wyłączeniem opłat abonamentowych, do wysokości 10% wnioskowanych środków (wykonanie strony internetowej, wizytówki, ulotki, pieczątki itp.),
 • zakup programów komputerowych oraz licencji do nich, podręczników i materiałów biurowych,
 • remont samochodów posiadających rejestrację w Polsce – przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej do 20% wnioskowanych środków Funduszu Pracy (dotyczy wyłącznie nauki jazdy oraz taksówek osobowych),
 • zakup materiałów do produkcji, towarów (z wyłączeniem wyrobów alkoholowych
  i tytoniowych) lub zakup opakowań do towarów będących przedmiotem sprzedaży w łącznej wysokości nie przekraczającej 30% wnioskowanych środków,
 • pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących podjęcia tej działalności do 10% wnioskowanych środków,
 • zakup wyposażenia związanego z prowadzeniem żłobka, klubu dziecięcego lub związanego ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych.


O otrzymaniu pozytywnej decyzji decydują kryteria oceniania. Dodatkowo punkty można otrzymać za m.in. wykształcenie kierunkowe związane z rodzajem planowanej działalności. Jeśli przeszłaś dodatkowe kursy i szkolenia oraz posiadasz doświadczenie zawodowe, otrzymasz dodatkowe punkty. Więc osoby z największą ilością punktów otrzymają dofinansowanie.Dotacje Unijne

Drugim dofinansowaniem, o które możesz się starać, są Dotacje Unijne. Oprócz kosztów na start pozwalają one również pokryć bieżące koszty biznesu, tj., np. najem, usługi księgowe, czy ZUS. O to dofinansowanie mogą starać się osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy, ale także osoby nie zarejestrowane, ale bierne zawodowo, np. emeryci. Kwoty, jakie można otrzymać z dofinansowania jednorazowego + dotacji pomostowej, to kwoty rzędu 40, a nawet 50 tysięcy złotych. Poza tym dotacje unijne różnią się od dotacji z Urzędu Pracy, tym, że osoba bezrobotna nie może być zarejestrowania w Urzędzie Pracy.


Dofinansowanie z biur projektu De minimis – jedna z dotacji unijnych

Projekt skierowany jest do osób wyłącznie biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, osób z niepełnosprawnościami, kobiet, osób o niskich kwalifikacjach, osób odchodzących z rolnictwa, imigrantów i reemigrantów, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Możesz wziąć udział w projekcie jeśli jesteś w wieku 18-29 lat. Jeśli jesteś osobą bierną zawodowo, bezrobotną, niezarejestrowaną w Urzędzie pracy lub studiujesz zaocznie, masz szanse na dofinansowanie. Dodatkowo punkty otrzymają osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne oraz osoby z niskimi kwalifikacjami. Kryteria, które zwiększają szansę otrzymania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej to także:

 • wysokość otrzymanej pomocy de minimis,
 • nieprowadzenie działalności gospodarczej w przeciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu,
 • nieubieganie się o inne środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz brak orzeczenia o zakazie dostępu do środków publicznych.


Jak otrzymać dofinansowanie?

Aby otrzymać dofinansowanie należy najpierw wypełnić formularz rekrutacyjny. Formularz składa się z trzech części: A, B, C.

Część A 

W części A kandydat musi wypełnić swoje dane osobowe, wykształcenie. W tym miejscy należy również wpisać swój status, czyli np. “osoba bierna zawodowo”.

Część B

Następnie w części B formularza należy opisać planowaną działalność. W tej części powinnaś przedstawić swój pomysł na biznes i opisać, na czym on będzie polegał. Dodatkowo wymagane jest uwzględnienie usług, jakie będziesz oferowała oraz jakimi metodami będziesz pozyskiwała klientów. Staraj się jak najdokładniej opisać te rzeczy i wyczerpać temat. Będziesz musiała także opisać swoje doświadczenie zawodowe, związane z profilem podejmowanej działalności. W tym miejscu uwzględnij swoje wykształcenie, tj. świadectwa szkolne, certyfikaty, ukończone szkolenia, ale również poprzednie umowy z pracodawcami. Zostaniesz dodatkowo poproszona o opisanie przewidywanych wydatków firmy, czyli stworzenie listy zakupów, którą zrealizujesz jeśli otrzymasz środki z dofinansowania. W tym miejscu musisz opisać realność planu, czy posiadasz środki techniczne na rozpoczęcie działalności, tj. potrzebny sprzęt, narzędzia, czy lokal. Opisz ryzyka i problemy związane z prowadzeniem przyszłej firmy
np. brak klientów, sezonowość, awarie sprzętu, oraz jakie będą metody przeciwdziałania i minimalizowania ryzyka, oraz problemów. Następnie opisz, kto będzie Twoim przyszłym klientem, jaka będzie Twoja grupa docelowa. Jak będą spełniane oczekiwania klientów, jakie klient odniesie korzyści z oferty Twojej firmy. Czego klient może oczekiwać od oferty oraz skąd wiadomo, jakie są oczekiwania klienta. Aby mieć szanse i otrzymać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności, musisz zbadać rynek i konkurencję. Dzięki temu odpowiesz na pytania: kto jest Twoim głównym konkurentem na rynku, ilu jest konkurentów, podasz przykłady konkretnych firm i opiszesz ich ofertę. Będziesz poproszona o opis zasięgu działania nowej firmy, miejsce prowadzenia działalności oraz bariery wejścia, czyli co stoi na przeszkodzie, żeby rozpocząć tego typu działalność np. niezbędne uprawnienia, koszt wyposażenia firmy. Odpowiedz, jak zamierzasz pokonać te bariery.

Część C

Trzecia i ostatnia część formularza rekrutacyjnego to oświadczenia. Oświadczasz tutaj, że nie prowadziłaś działalności w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Nie korzystałaś równolegle z innych środków publicznych itp. Dodatkowo oświadczasz, że zapoznałaś się z Regulaminem rekrutacji uczestników i akceptujesz jego warunki oraz że wszystkie podane w formularzu dane są
prawdziwe.Etap I dofinansowania na rozpoczęcie działalności

Wszystkie te kryteria w formularzu rekrutacyjnym są punktowane, np. pomysł na biznes. Dodatkowe punkty otrzymuje się również, jeśli posiada się stopień niepełnosprawności lub jeśli jest się kobietą oraz jeśli posiadamy niższe wykształcenie, np. zawodowe. Musisz pamiętać, że potrzebujesz poręczyciela, który także musi złożyć oświadczenia. Poręczyciel to osoba, która zobowiązuje się do spłaty Twoich należności w razie niepowodzenia. Musi ona posiadać odpowiednią zdolność kredytową lub umowę o pracę na czas nieokreślony. Jednakże nie może być to małżonek osoby otrzymującej dotację. Jest to pierwszy etap starania się o dofinansowanie. Jeśli otrzymasz odpowiednią ilość punktów i przejdziesz do kolejnego etapu.Etap II dofinansowania na rozpoczęcie działalności

Drugi etap to ogłoszenie wyników i rozmowy rekrutacyjne. Rozmowa rekrutacyjna jest rozmową z doradcą zawodowym, któremu będziesz musiała udzielić odpowiedzi na temat swojej przyszłej działalności. Na koniec będziesz musiała rozwiązać test, który składa się z podchwytliwych pytań. Mają one na celu sprawdzić, czy jesteś odważna, masz predyspozycję do prowadzenia własnej działalności, ale także czy nie jesteś hazardzistką. Przyłóż się do tego testu, gdyż on tak samo jak rozmowa kwalifikacyjna jest punktowany.Etap III dofinansowania na rozpoczęcie działalności

Kolejnym etapem jest przygotowanie biznesplanu i dokumentów. O biznesplanie pisałam już na moim blogu, jednakże musisz w nim jeszcze uwzględnić jakie działania podjęłaś na rzecz rozpoczęcia działalności. Opisać możliwości rozwoju, charakter rynku, czy jest rosnący, stabilny, a może malejący. Musisz opisać prognozę przychodów z planowanej działalności, na 3 lata jej istnienia. Ważne jest także uwzględnienie kosztów, jakie poniesiesz oraz opis rachunku zysków i strat. Biznesplan to bardzo obszerny dokument, dlatego ważne, abyś wyczerpała każdy temat i opisała dokładnie każdy szczegół. Więcej o biznesplanie przeczytasz TUTAJ.

Na tym etapie również zbierasz polecenia od innych firmy lub oświadczenia, że będą zainteresowani Twoimi usługami. Zobowiązana jesteś przejść szkolenie dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej i zdać egzamin. Po wypełnieniu wszystkich formalności dochodzi do ogłoszenia punktacji biznesplanów. Jeśli otrzymałaś odpowiednią ilość punktów, przechodzisz do kolejnego etapu.Etap IV dofinansowania na rozpoczęcie działalności

Ostatni etap to podpisanie umowy i otrzymanie dofinansowania. Co ważne dopiero po otrzymaniu pozytywnej decyzji o otrzymaniu dofinansowania otwierasz działalność. To jednak nie koniec Twojej przygody z programem. Musisz wszystko dokumentować i rozliczać z programem, musisz zbierać paragony od zakupionych przedmiotów z listy zakupów niezbędnych do prowadzenia działalności. Jeśli Twoje wydatki przekroczą kwotę otrzymaną z dofinansowania, będziesz musiała je pokryć z własnej kieszeni. Z otrzymanej pomostówki możesz opłacać comiesięczne koszty swojej działalność, np. wynajem lokalu, ZUS, abonamenty i opłaty. Jednak nie możesz za pomocą pomostówki opłacić podatku, o czym należy pamiętać. Wszystkie opłaty musisz dokumentować i co miesiąc rozliczyć z programem. Pomostówkę otrzymasz na 6 miesięcy jeśli jesteś przed 30 rokiem życia lub na 12 miesięcy jeśli ukończyłaś już 30 lat. Jednakże te założenia mogą się różnić, w zależności od programu, z jakiego otrzymasz dofinansowanie, co warto doczytać.Podsumowanie

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności to świetne rozwiązanie jeśli masz pomysł na biznes i chęci do osiągnięcia wymarzonych celów jednak brakuje Ci gotówki. Pamiętaj, aby zorientować się, czy spełniasz wszystkie wymogi zawarte w regulaminie wybranego programu. A te mogą się różnić w zależności od rodzaju dofinansowania, czy jest to dofinansowanie z Urzędu Pracy z funduszy unijnych, ale także programy mogą być inne w różnych województwach, co warto zweryfikować. Natomiast wszystkie Twoje oświadczenia muszą być zgodne z prawdą, a dokumentacje dostarczane na czas, gdyż po otrzymaniu dotacji możesz mieć kontrolę z Urzędu Skarbowego lub z biura projektu.

Podsumowując to świetne rozwiązanie, z którego warto skorzystać, jednak należy pamiętać o zobowiązaniach, z jakich musimy się wywiązać.